logo Stichting Orgelkring Bemmel

ANBI

Beleidsplan 2022 - 2023
Stichting Orgelkring Bemmel

Inhoud: 

 • Doelstelling
 • Bestuur
 • Achtergrond
 • Inkomsten en uitgaven
 • Geschiedenis
 • Toekomst
 • Financiën
 • Gegevens

Ten behoeve van de ANBI-status publiceert  de Orgelkring op deze pagina een vooruitblik ('Beleidsplan') en (binnenkort) een financieel jaarverslag.  


Beleidsplan 2022 - 2023 Stichting Orgelkring Bemmel

Doelstelling

De Stichting Orgelkring Bemmel heeft tot doel de culturele en educatieve exploitatie van het gerestaureerde Verschuerenorgel in de voormalige Donatuskerk, nu Theaterkerk geheten, te Bemmel.
De Stichting beoogt het orgel in te zetten voor een zo breed mogelijke variëteit aan orgelliefhebbers, muziekliefhebbers en leergierigen.


Bestuur

De Stichting Orgelkring Bemmel is opgericht op 17 juli 2020.

Het bestuur van de Stichting kent 5 leden.

Voorzitter:                     Cor van Dalen
Penningmeester:          Piet van Deelen
Secretaris:                    Pierre Cuypers
Lid:                               ….   (vacature)
Lid:                               ….   (vacature)

De stichting kent een PR-commissie en een Muziekcommissie.

Achtergrond

Het Verschuerenorgel is eigendom van de Theaterkerk Bemmel. De Theaterkerk is verantwoordelijk voor het technische beheer van het orgel. De Stichting Orgelkring Bemmel huurt per concert het orgel en de Theaterzaal van de Theaterkerk.

Het Verschuerenorgel en de bijbehorende speeltafel (1955) vergen veel kennisintensief onderhoud. De volledige inzetbaarheid van orgel en speeltafel kunnen echter ook bij het beste onderhoud niet altijd gegarandeerd worden. Voor de bedrijfszekerheid heeft de Theaterkerk daarom een nieuwe Hauptwerk-speeltafel laten maken, die overigens ook als zelfstandig orgel kan worden ingezet. Voor de Orgelkring betekent dit, naast zekerheid, een welkome uitbreiding van de mogelijkheden.

Inkomsten en uitgaven

De inkomsten van de Stichting Orgelkring Bemmel komen uit 3 bronnen

 • het startkapitaal, bestaande uit eenmalige subsidies
 • inkomsten uit kaartverkoop per concert
 • Voor minimaal 50 euro/jaar kan eenieder Vriend van de Orgelkring worden

Uitgaven van de Stichting Orgelkring Bemmel betreffen onder meer

 • huur van orgel en theaterzaal bij de Theaterkerk
 • preparatie van de Theaterzaal per concert (ten behoeve van de akoestiek )
 • stemming van het orgel, voor ieder concert
 • salaris organist
 • vergoedingen voor eventuele mee uitvoerende instrumentalisten en (koor-)zangers
 • kleine cadeaus voor amateurmusici (fles wijn, bos bloemen)
 • kosten PR (website, emailfaciliteiten, drukwerk, etc.)

De penningmeester legt minimaal jaarlijks verantwoording af aan het bestuur door het overleggen van de jaarrekening voorzien van een financiële verklaring, opgesteld door een externe financiële deskundige.

De secretaris maakt een jaarverslag van de uitgevoerde activiteiten.

Geen enkele bestuurder of vrijwilliger ontvangt gelden van de Orgelkring, anders dan voor gemaakte onkosten. De beschikbare gelden worden voor ruim 95% ingezet voor het algemeen nut.

Geschiedenis

De Stichting Orgelkring Bemmel begon haar bestaan tijdens de eerste zomer van de corona-pandemie. Dit had onmiddellijk effect op de bezoekersaantallen. Per concert mochten nog maar 30 bezoekers op de tribune plaatsnemen, in plaats van de beschikbare 220. De Theaterkerk schrapte alle eigen voorstellingen. De Orgelkring werkte door. De pandemie beperkte de Orgelkring niettemin zeer in haar ambities. Toch wilde de Orgelkring zich ook voor kleine aantallen bezoekers in blijven spannen. Door concerten te organiseren voor weinig bezoekers, onder strenge veiligheidsmaatregelen, teerde de Stichting in op haar vermogen.

De Orgelkring heeft 4 uitverkochte concerten op haar naam staan. Een vijfde concert in december 2021 was in voorbereiding maar ging door een totale lockdown niet door.

Toekomst

De komende jaren zal de Orgelkring zich in blijven spannen het Verschueren-orgel te laten klinken. De Orgelkring zoekt organisten die zeer verschillend repertoire kunnen brengen. Te denken valt aan filmmuziek, improvisatie, jazz, religieus, profaan, klassiek, modern, maar mogelijk ook lichtere muziek. De Orgelkring wil verder onderzoeken of zij een rol kan spelen in de opleiding van (jonge) organisten en zal daartoe de benodigde contacten leggen. Inkomsten hieruit zijn niet of nauwelijks te voorzien.

De Stichting werkt actief aan de uitbreiding van het netwerk. Zo zijn recentelijk contacten gelegd met een veelbelovend, beginnend renaissance-orkest. Het kan nog jaren duren, maar uit zulke contacten komen uiteindelijk vaak de mooiste concerten voort.

Het bestuur van de SOB is ook organisatorisch klaar voor de toekomst en voldoet aan de WBTR. 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2021/06/15/informatieblad-wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen)

Voor  2023 staat op dinsdag 19 december 2023 een kerstconcert met het Lingewaards Mannenkoor gepland.

Financiën

Het kapitaal van de Stichting wordt beheerd door Penningmeester Piet van Deelen. Nu Nederland uit de covid-winterslaap ontwaakt is, willen wij weer Vrienden werven, om zo een vaste stroom inkomsten (en concertgangers) op gang te brengen. Vrienden betalen (minimaal) 50 euro per jaar en ontvangen daarvoor gratis toegang tot 1 concert naar keuze. Doordat de Orgelkring een ANBI status aangevraagd heeft zijn voor Vrienden de kosten van de vriendschap straks aftrekbaar. 

De Penningmeester maakt elk jaar een financieel jaaroverzicht. Ten behoeve van de transparantie zal dat overzicht met dit beleidsplan op onze website gepubliceerd worden. De financiële reserves van de Stichting moeten groot genoeg zijn om uitgaven te kunnen doen ten behoeve van geplande concerten. De Stichting heeft geen spaar-doelen en het eigen vermogen zal daarom te allen tijde beperkt blijven tot het benodigde werkkapitaal.

___

Gegevens

Stichting Orgelkring Bemmel
Secretariaat: Oostervelden 22, 6681 WV Bemmel, e:  
pierre@pierrecuypers.nl

KvK 78 63 54 89

Fiscaal nr. 86 14 78 186

Bank NL98 RABO 0357 1697 51  t.n.v. Stichting Orgelkring Bemmel

www.orgelkringbemmel.nl

secretariaat@orgelkringbemmel.nl